دومین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت

انجمن مدیریت دانش ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت

انجمن مدیریت دانش ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

توضیح تصویر
دومین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

مهندسی نفت:

شیمی نفت 

 اقتصاد نفت

مهندسی فرآیند

مهندسی مخازن

مهندسی اکتشاف

مهندسی حفاری 

زمین شناسی نفت 

مهندسی بهره برداری 

مهندسی پالایش وپخش 

مهندسی فرآوری و انتقال 

صنایع پتروشیمی 

چالش ها و راهکارهای ژئوفیزیک 

چالش ها و راهکارهای ژئوشیمی  

فناوری های نوین استخراج نفت

روش های نوین در حفاری

روش های نوین در مدیریت مخازن

مهندسی شیمی:

کاتالیست ها و فرآیندهای کاتالیستی

توسعه و کاربرد مواد پیشرفته و نوین 

مواد، فرایندها و فناوریهای جداسازی 

ابزارها، مواد و فرایندهای نانوتکنولوژی 

ابزارها، مواد و فرایندهای بیوتکنولوژی  

فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی 

پلیمرها و فرایندهای پلیمریزاسیون  

فرایندهای صنایع معدنی، شیمیایی و سلولوزی  

ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

ترمودینامیک و ترمو سینتیک سیستمها و فرایندها  

مواد و فرایندهای هسته ای  

مهندسی پزشکی، زیست پزشکی و داروسازی 

صنایع غذایی 

شیمی آلی  

شیمی معدنی  

شیمی تجزیه  

شیمی فیزیک  

شیمی پلیمر  

نانو شیمی  

فتو شیمی  

شیمی کاربردی  

شیمی پیشرانه ها  

شیمی دارویی  

بیوشیمی  

شیمی صنایع غذایی